معارف - عربی
کنکور . دانشگاه 
قالب وبلاگ

1- ابزار شناخت...... غیر تجربی و غیر حسی است و آیه « ثم سواه و نفخ فیه من روحه» اشاره به ....... دارد

1- انسان- دو ساحتی بودن انسان                            2- روح- دو ساحتی بودن انسان

3- انسان- حقیقت انسان همان جسم و روح است.         4- روح- حقیقت انسان همان جسم و روح است.

2- خداوند به اقتضای صفت........ لازم است که پیامبرانی را برای هدایت انسان ها برانگیزد و آیه شریفه« قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر» اشاره به کدام دارد؟

1- علم و حکمت- رابطه ایمان و اختیار           2- علم و حکمت- رابطه ایمان و عمل

3- حکمت و ربوبیت- رابطه ایمان و عمل        4- حکمت و ربوبیت- رابطه ایمان و اختیار

3- برهان نظم........ مقدمه دارد و ....... نتیجه دارد و ....... عنصر سازنده اصلی مفهوم نظم است.

1- 2- 1- 4      2- 2-1-3       3- 1-1-4       4- 1- 1- 3

4- تجسم اعمال همان عدل ........ است و این که تکالیفی که خدا به وسیله پیامبران بر مردم نازل کرده است، برپایه عدل و دادگری است که همان عدل....... است.

1- تکوینی- تشریعی   2- تشریعی- تکوینی    3- تکوینی- تکوینی    4- تشریعی- تشریعی

5- کدام آیه به فواید شرور در جهان اشاره ندارد؟

1- فعسی ان تکرهوا شیئأ و یجعل الله فیه خیرأ کثیرأ

2- فان مع العسر یسرأ. ان مع العسر یسرأ

3- ولنذیقنهم من العذاب الادنی . دون العذاب الاکبر

4- لقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا و لیعلمن الکاذبین

6- آیه شریفه« ذلکم الله ربکم خالق کل شی لا اله الا هو»به ترتیب در باره کدام مرتبه توحید است؟

1- خالقیت- خالقیت       2- خالقیت- ذاتی      3- ذاتی- ذاتی        4- ذاتی – خالقیت

7- آیه شریفه« ذلکم الله ربکم خالق کل شی لا اله الا هو»به ترتیب در باره کدام مرتبه توحید است؟

1- خالقیت- خالقیت       2- خالقیت- ذاتی      3- ذاتی- ذاتی        4- ذاتی – خالقیت

8- کدام صحیح نیست؟

1- لکل امة اجل اذا جاء اجلهم لایستأخرون ساعة و لا یستقدمون ( مرگ جامعه)

2- انک لاتسمع الموتی و لاتسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین( مرگ قلب)

3- الذین تتوفاهم الملائکة طیبین یقولون سلام علیکم ( مرگ آسان)

4- و ما کان ربک لیهلک القری بظلم و اهلها مصلحون( مرگ فرد)

9- کدام آیه اشاره به تجسم اعمال ندارد؟

1- فمن یعمل مثقال ذرة خیرأ یره

2- ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلمأ یأکلون فی بطونهم نارأ

3- یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانوا یعملون

4- فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنأ

10- کدام گزینه صحیح نیست؟

1- مقصود از جنة المأوی همان بهشت موعود است.

2- منظور از مواظبت از نماز یعنی کسانی که به روح و حقیقت آن پی برده اند.

3- پرهیزگاران در توانگری و تنگدستی انفاق می کنند.

4- بهشت و دوزخ در قلمرو تقدیر خداوند است.


موضوعات مرتبط: آزمون جامع اندشه ی اسلامی
[ ] [ ] [ مرتضی محسنی کبیر ]

1- «حفظ ذات» و «موجود متأله» و «غرایز» به ترتیب اشاره به کدام دارد؟

1- گرایش انسانی- گرایش انسانی- گرایش حیوانی

2- گرایش حیوانی- گرایش انسانی- گرایش انسانی

3- گرایش حیوانی- گرایش انسانی- گرایش حیوانی

4- گرایش حیوانی- گرایش حیوانی- گرایش حیوانی

2- آیات شریفه«و جحدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلمأ و علوأ» و « ان شر الدواب عندالله الصم و البکم الذین لایعقلون» به ترتیب اشاره به کدام دارد؟

1- ایمان وعقل- ایمان و علم                2- ایمان و علم- ایمان وعقل

3- ایمان و عمل- ایمان و اختیار           4- ایمان و علم- ایمان و اختیار

3- موجودی که با وجود آن تحقق در وجود دیگر ضرورت پیدا می کند علت ....... است و این که برای تحقق وجود معلول کافی باشد، علت ........ است در غیر این صورت علت را علت.......... می نامند.

1- تامه- ناقصه- تامه    2- تامه- تامه- ناقصه      3- ناقصه- ناقصه- تامه     4- ناقصه- تامه- ناقصه

4- آیات شریفه« ام نجعل الذین امنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین.......» و « لانکلف نفسأ الا وسعها.......» اشاره به کدام دارد؟

1- عدل جزائی- عدل تشریعی          2- عدل تشریعی- عدل تکوینی

3- عدل جزائی- عدل تکوینی           4- عدل تشریعی- عدل تشریعی

5- کدام آیه با توجه به موضوع نادرست است؟

1- و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولأ( ناشی از آزادی انسان یکی از راه حل های مسأله شر)

2- ان الله یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم(ناشی از آزادی انسان یکی از راه حل های مسأله شر)

3- عسی ان تکرهوا شیئأ و هو خیر لکم( ناشی از جزئی نگری یکی از راه حل های مسأله شر)

4- احسب الناس ان یترکوا ان یتولوا آمنا و هم لا یفتنون( آزمون الهی یکی از راه حل های مسأله شر)

6- انگیزه بت پرستان.........بتان بوده که این شرک در ......... است و مشرکان معاصر پیامبر گرامی اسلام در برخی امور مانند....... موحد بودند.

1- سود و زیان رساندن- خالقیت- تدبیر کلی جهان

2- شفیع بودن- خالقیت- زنده کردن و میراندن

3- سود و زیان رساندن- ربوبیت- روز دادن

4- شفیع بودن- ربوبیت- تدبیر کلی جهان

7- در کدام آیه اشاره دارد که علت انکار معاد این است که آدمی می خواهد راه برای گناهکاری او باز باشد.

1- انی عذت بربی و ربکم من کل متکبر لایؤمن بیوم الحساب

2- بل یرید الانسان لیفجر امامه

3- ان وعد الله حق و ان الساعة لاریب فیه

4- افحسبتم انما خلقناکم عبثأ و انکم الینا لاترجعون

8- امام علی(ع) در باره مرگ می فرمایند: از آن کسانی مباش که مرگ را به دلیل........ دوست نمی دارد و امام مجتبی (ع) علت دوست نداشتن مرگ را برای برخی،..... می داند.

1- فزونی گناهان- عدم انفاق مال و ثروت

2- فزونی گناهان- منتقل شدن به خانه های ویران

3- عدم انفاق مال و ثروت- فزونی گناهان

4- منتقل شدن به خانه های ویران- فزونی گناهان

9- کدام موضوع در باره آیه صحیح نیست؟

1- کفی بالله حسیبأ( حسابرس خداوند است).

2- و عما کنتم تعلمون( متعلق حساب همه اعمال آدمی است.)

3- فلانقیم لهم یوم القیامة وزنأ( برای مشرکان و گناهکاران میزانی نخواهد بود.)

4- یؤمئذ تحدث اخبارها( زمان یکی از گواهان روز حساب است.)

10- آیات شریفه« اولئک هم المتقون» و « اولئک اصحاب الجنة هم فیها خالدون» به ترتیب اشاره به چه کسانی دارد؟

1- صادقین- مؤمنان و صالحان              2- متقین- مؤمنان و صالحان

3- صادقین- متقین                             4- متقین- صادقین


موضوعات مرتبط: آزمون جامع اندشه ی اسلامی
[ ] [ ] [ مرتضی محسنی کبیر ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

استاد مرتضی محسنی کبیر
مرتضی محسنی کبیر
دبیر عربی
سابقه تدریس 30 سال
مدرس کنکور و دانشگاه
تدریس در مدارس: علامه طباطبایی- فرزانگان – نخبگان علامه طباطبایی- سلام- امام صادق(ع) و .........
طراح سؤالات : قلم چی- گاج- رزمندگان- مبتکران- همراه- مدارس برتر( انرژی اتمی) و .....
تألیفات در زمینه عربی:
7کنکور قلم چی- عربی 1 و 2 قلم چی ویژه هنرستانی ها- فرهنگ لغت عربی ویژه راهنمایی قلم چی
نکات طلایی عربی 3 جلد( انتشارات آرایه) عربی آسان( انتشارات صنوبر)
فرهنگ کوچک عربی ویژه راهنمایی( انتشارات لوح و قلم) فرهنگ کوچک ویژه دبیرستان( انتشارات لوح و قلم)
سی دی های لوح و قلم( از اول راهنمایی تا سوم دبیرستان)
وی سی دی های لوح و قلم( از اول راهنمایی تا سوم دبیرستان + دوم و سوم انسانی)
کتاب های کوچک عربی( از اول راهنمایی تا سوم دبیرستان+ دوم و سوم انسانی) لوح و قلم
فن ترجمه( انتشارات مرجع)
فن تشکیل( انتشارات شب قره)
راهنمای المنهج القویم لتعلم لغة القرآن الکریم( ویژه دانشگاه) انتشارات آبتین
راهنمای متون اسلامی ( ویژه دانشگاه) انتشارات صنوبر
+++++********
دبیر معارف ( دین و زندگی)
سابقه تدریس 30 سال
مدرس کنکور و دانشگاه
تدریس در مدارس: علامه طباطبایی- فرزانگان- نخبگان علامه طباطبایی- سلام- امام صادق(ع) و ..........
طراح سؤالات: قلم چی- گاج- رزمندگان- مبتکران- همراه- مدارس برتر(انرژی اتمی) و ...........
تألیفات در زمینه معارف ( دین و زندگی)
آیات و روایات دین و زندگی انتشارات مرجع
کتاب دین و زندگی آبی قلم چی
کتاب تست آیات و روایات آبی قلم چی
کتاب تست جامع انتشارات رزمندگان
روش برداشت از آیات ( انتشارات شب قره)
نکات دین و زندگی 1 ( انتشارات شب قره)
نکات دین و زندگی 2( انتشارات شب قره)
نکات دین و زندگی 3( انتشارات شب قره)
نکات دین و زندگی 4( انتشارات شب قره)
کتاب های کوچک دینی راهنمایی( انتشارات لوح و قلم) 3جلد
کتاب های کوچک دینی دبیرستان( انتشارات لوح و قلم)3جلد
کتاب تست جامع دین و زندگی پیک نخبگان
کتاب تست جامع دین و زندگی انتشارات نیمکت سبز
کتاب راهنمای اندیشه اسلامی 1 و 2 ویژه دانشگاه
کتاب راهنمای معارف 1 و 2 ویژه دانشگاه
کتاب راهنمای آیین زندگی ویژه دانشگاه
کتاب راهنمای تاریخ اسلام ویژه دانشگاه
تلفن : 09121324227
ایمل: mm.mohsenikabir@yahoo.com
آدرس سایت : www.mohseni-kabir.com
آدرس وبلاگ: www.m-mohsenikabir.blogfa.com
برچسب‌ ها